Cel 8

Image

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Mniej więcej połowa światowej populacji wciąż żyje za równowartość dwóch dolarów amerykańskich dziennie. W zbyt wielu miejscach posiadanie pracy wcale nie  chroni przed ubóstwem. Powolny i nierówny postęp w zakresie zatrudnienia wymaga przemyślenia i zmian polityk gospodarczych i społecznych, które mają wyeliminować ubóstwo. 
 
Brak perspektyw na godziwą pracę, zbyt małe inwestycje i niska konsumpcja doprowadziły do naruszenia umowy społecznej, która stanowi podstawę społeczeństw demokratycznych.  Zgodnie z nią, wszyscy mają korzystać z dokonanego postępu.  Tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości pozostaje poważnym wyzwaniem dla wszystkich gospodarek świata po 2015 roku.
 
Zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga od społeczeństw kształtowania  warunków  umożliwiających ludziom podejmowanie pracy wysokiej jakości, która napędza gospodarkę bez uszczerbku dla środowiska. Należy stworzyć nowe możliwości pracy oraz zapewnić godziwe warunki jej wykonywania dla całej ludności w wieku produkcyjnym.


Zadania
 
- Utrzymać wzrost gospodarczy na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę  krajowe uwarunkowania.  Osiągnąć i utrzymać przynajmniej 7-procentowy roczny wzrost produktu krajowego brutto w krajach najmniej rozwiniętych.
 
- Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności.
 
- Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych.
 
- Do 2030 roku stopniowo zwiększać efektywność wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej konsumpcji i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, zgodnie z  dziesięcioletnimi  programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą rolą krajów rozwiniętych.  
 
- Do 2030 roku zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla młodych ludzi i osób z niepełnosprawnością; zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości.
 
- Do 2020 roku znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy bądź nie uczestniczących w edukacji i szkoleniach.
 
- Podjąć natychmiastowe i efektywne środki, by wyeliminować przymusową pracę, współczesne formy niewolnictwa i handel ludźmi; zakazać i wyeliminować najgorsze formy  pracy dzieci, w tym rekrutację i wykorzystywanie dzieci-żołnierzy. Do 2025 roku wyeliminować pracę dzieci we wszystkich jej formach.
 
-  Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, w tym dla pracowników, w tym pracowników - migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie.
 
- Do 2030 roku opracować i wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę, która  tworzy miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty.
 
- Zwiększyć zdolność krajowych instytucji finansowych, by ułatwić i rozszerzyć dostęp do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich.
 
- Zwiększyć wsparcie z zakresu Pomocy na Rzecz Rozwoju Handlu (Aid for Trade) na rzecz krajów rozwijających się, w szczególności państw najmniej rozwiniętych, w tym poprzez Wzmocniony Zintegrowany Ramowy Program Pomocy Technicznej na Rzecz Rozwoju Handlu dla Najsłabiej Rozwiniętych Państw (Enhanced Integrated Framework for Trade – Related Technical Assistance to Least Developed Countries).
 
-  Do 2020 roku opracować i wdrożyć globalną strategię  zatrudnienia młodych ludzi oraz  Globalny Pakt Pracy przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (Global Jobs Pact of the International Labour Organization).
 
* * * * * * * * * *
 
Fakty

- Bezrobocie na świecie wzrosło z poziomu 170 milionów ludzi w 2007 roku do blisko 202 milionów w 2012 roku, z czego 75 milionów ludzi pozostających bez pracy to młode kobiety i mężczyźni.

- Około 2.2 miliarda ludzi żyje poniżej progu ubóstwa, tj. za mniej niż 2 USD dziennie. Wykorzenienie ubóstwa jest możliwe tylko poprzez tworzenie stabilnych i dobrze opłacanych miejsc pracy.

- W latach 2016 - 2030 potrzebnych będzie 470 milionów miejsc pracy dla osób wchodzących na  rynek pracy.


Źródło: UNIC Warsaw, www.un.org.pl